"ОУМО-60" сорилын нэгдсэн дүн
: 2019.05.13 | : 0

"ОУМО-60" сонгон шалгаруулалтын II шатны 3  сорилын нэгдсэн дүн.

Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны

“Сорил” зохион байгуулах комисс

Улаанбаатар хот

2019 оны 5 сарын 13